Preghiere Dialettali

Preghiere in dialetto siciliano dedicate alla madonna Delle Grazie

«Tra i memorandi fasti dell’Anno Mariano, assorto per divina bontà a plebiscito universale di fede cristiana, si distingue per unanimità di popolo, per solennità di riti, per fervore di pietà, il vostro Congresso, diletti figli e figlie della religiosa Sicilia, così cara al Nostro cuore e così degna della Nostre Paterne sollecitudini». Queste le parole con cui Pio XII, il 17 Ottobre del 1954, apriva il radiomessaggio in occasione del Congresso Mariano tenutosi a Palermo in occasione dell’Anno Mariano del 1954. Feudo di Mariacosì il Pontefice definì la Sicilia; «A chi ne dubitasse voi potreste mostrare il disegno topografico dell’Isola, ed ivi indicare la splendida collana di Santuari Mariani che si stende, attraverso ciascuna delle sue provincie, sui monti, sulle marine, sui fertili piani, rendendo così la Sicilia un feudo di Maria». (Cit.PioXII).

Bedda Matri ri la Razzia,
st’arma mia nun rresta sazzia
se nunn’avi tutti l’uri,
o Maria, ‘u vuostru amuri.


“O Virgini Regina,
di paci e grazia china,
‘u Principi di la paci
‘nta lu to’ pettu teni.
Mai si intisi diri
chi cu’ ricurri a Tia
la grazia nun otteni
pi mezzu di to’ figghiu
‘ncurunata ‘n cielu,
aiutaci, gran Matri,
a viviri ‘u Vangelu.”


” Beddra ‘n terra, beddra ‘n celu,
beddra siti ‘n paradisu;
beddru assai è lu Vostru visu. Pri ssu figghiu Vostru ‘n brazza,
cuncidìtimi ‘na grazia! Cunciditimìlla a mia,
chi Vi dicu ‘a vimmaria.”


“Oh bedda Matri di li razii
‘nta li vrazza porti razii
M’aviti assistiri e m’aviti a uardari
Ni lu vostru mantu m’aviti a riparari.”


“Avummaria vulemu cantari
a Maria i Supra l’artari
e c’ha cantamu cu divuziuni
pi i buoni e i tiniti pirsuni
avummaria siti na stidda splennenti
cunvertiri s’ha cu vi senti
ntesta purtati la santa cruna
Maria vui siti u suli e a luna
‘ntornu u capu i dudici stiddi
pi vui sunnu stiddi e faiddi
aviti u mantu granni quantu u mari
ci putiti riparari tutta umanità
la campanedda sona ‘ncelu Maria acchiana
a bedda ‘Mmaculata ‘ncielu è isata
priati pi nuatri Maria
a razia faciti a mia
a vui prisintamu sta priera
e sempri sia comu era!”


“O Maria, o Maria tutta Divina
di li Grazii adorna e china
Matri affabili d’amuru
pi li nostri gravi erruri
to offrisci o Signura Virginedda kasta e pura
dolci cori di pietati.
Dà saluti all’ammalati
versu l’occhi biniditti
supra l’orfani e l’afflitti
quarda puri o Matri amanti
li fidili agunizzanti
scaccia lu tirruri
di lu serpe tentaturi
porta tutti ‘n Paradisu
pi godiri lu to visu
ku li santi e li beati
pi l’eccessi Trinitati
Ti pregamu o Matia di li Grazii a cussì sia!”


Madunnuzza duci duci,
e Regina di la paci,
Pozzu chiediti n’favuri,
pi lu figghiu to, Signuri?
Tu lu puoi, si la Mamma,
e l’amuri non ti manca.
Comu vidi, stu mumentu,
supra la terra c’è l’infernu!
Cisù guerri, e caristie,
calamità e epidimie,
C’è paura, c’è sgumentu,
ogni angulu è lamentu!
Ma tu sai, cara Maria,
ca ognunu ha fidi in tia
Puru iù comu in tanti,
t’invocu forti ogni istanti
Pecciò,duci messaggera
ci la porti sta priera?
a lu figghiu to dilettu,
ca tu stringi nta lu pettu?
«Patri Nostru non lassari,
sti to figghi, suli, a pinàri.
cunfidamu a lu to amuri,
noi, miseri piccaturi.
Matri Santa, haiu dittu tuttu,
binidittu è lu to “Fruttu”
Duci sí, Climenti, e Pia,
o Dulcissima Maria»Bedda Matri di la Grazia,
ca in bracciu porti ‘razia,
ni Vui vegnu ppi grazia,
Rigina fammi grazia.
Fammi la grazia Maria,
comu la fici lu Nostru Diu,
ca ti fici mamma mia,
fammi la grazia Maria.


O regina di lu celu o divina maesta

Chi sta grazia chi vi

addumannu facitimilla pi pietà

Fammilla tu Maria

Fammilla pi carità

Pi ri doni ca ricivistivu

La SANTISSIMA Trinità

Cala n’ancilu di lu celu

E vi vanni annunciari

Vi saluti matri mia cu

Na Santa avi Maria

E Maria li grazii li cunceri

Quannu semu a li so peri

E pi sti 15 scaluna ca acchianastivu a dinucchiuni e pi stu figli c’ avuti m’ brazza

Cunciritimi sta grazia